Loome E-KURSUSEID

E-kursuse loomisel lähtume ADDIE mudelist

ADDIE mudel koosneb viiest etapist:

 • analüüsi etapp (ingl analyse) – vajaduste, sihtrühma ja konteksti analüüsimine;
 • kavandamise etapp (ingl design) – õpieesmärkide sõnastamine, kasutatava meedia tüüpide valimine, kursuse ja selle sisu struktuuri ning õppeprotsessi kava koostamine;
 • väljatöötamise etapp (ingl development) – e-kursuse, sh õppematerjalide ja õpijuhiste koostamine;
 • läbiviimise etapp (ingl implementation) – e-kursuse kasutamine reaalses õppeprotsessis reaalsete õppijatega;
 • hinnangu andmise etapp (ingl evaluation) – e-kursusele ja selle õppeprotsessile hinnangu andmine, mis ei ole ühekordne tegevus, vaid on kogu ADDIE mudeli ulatuses toimuv protsess. Eraldi etapina on see välja toodud kõige viimasena, et anda hinnang kogu loodud kursusele.

Vt: https://oppevara.edu.ee/ekursus/#ekursus

Analüüs

 • Mida, miks ja kellele on vaja õpetada?
 • Milline on sihtgrupi ettevalmistus, vanus, õpiharjumused?
 • Millised õpiväljundid tuleb saavutada ning õpieesmärgid püstitada?
 • Millised ressursid on kasutada?
 • Milliseid õppeplatvorme on kasutatud või soovitakse kasutada?

Analüüsist lähtuvalt koostame projektiplaani.

Kursuse kavandamine

 • Planeerime vajalikud tegevused
 • Sõnastame õpieesmärgid ja õpiväljundid
 • Planeerime kursuse pedagoogilise üleseehituse ja kasutatavad õppemeetodid
 • Sõnastame õpiväljundite omandamise kontrolli ja tagasiside põhimõtted
 • Pakume võimalused õppijate omavahelise suhtluse tagamiseks
 • Hindame kursuse loomiseks vajalikku ajalist ja tehnilist ressurssi
 • Valime õppeplatvormi, vajalikud tehnoloogilised lahendused ja tehnilised vahendid
 • Planeerime eelarve

Kursuse väljatöötamine

 • Loome kursuse sisu
 • Koostame, toimetame ja kujundame õppetekstid, fotod, graafikud
 • Valime stiilid, värvid, taustad
 • Loome audiovisuaalsed õppematerjalid
 • Koostame interaktiivsed õppematerjalid ning testime nende toimimist
 • Otsime ja lisame täiendavate õppematerjalide lingid
 • Jälgimine autoritele viitamise nõudeid
 • Koostame ülesanded ja testid
 • Valime sobiva õppplatvormi ja sisestame tehniliselt kursuse 
 • Koostame õpijuhise õpetajale ja õppijale
 • Testime kursust koos õpetajaga ja testrühmaga
 • Teeme vajadusel täiendusi ja parandusi

Kursuse käivitamine ja kasutamine

 • Oleks tagatud kursusele registreerumine ja tehniline tugi
 • Selged juhised, kust ja kuidas saab vajadusel tehnilist abi
 • Õpetaja ja tehnilise toe kontakt on selgelt välja toodud ning töötab
 • Tagatud on lihtsad lahendused õppijate omavaheliseks suhtelmsieks
 • Õppeprotsessi juhtimine on tagatud – info, meeldetuletused, juhendid jõuavad kõikide õpilasteni
 • Õppijate osalemisaktiivsus on jälgitav
 • Hinnangute ja tagasiside andamine õpetaja poolt lihtsalt teostatav

Kursusele hinnangu andmine

 • Väline hindamine (eksperthinnang), koos tagasisidega vajalike parenduste kohta
 • Kursuse esitlemine kolleegidele
 • Võrdlemine analoogsete kursustega (kursuse disain, materjalid, pedagoogika, metoodika, tehnilised lahendused
 • Sisemine hindamine (õppijate tagasiside), õppevahendite kasutamine, küsitlemine, foorumite arutelude jälgimine
 • Õppeprotsessi jälgimine
 • Eneseanalüüs (näiteks e-kursuse kvaliteedi hindamise küsimustiku abil)

Mis on MOOC?

MOOC on lühend Massive Open Online Course, mis tähendab laiaulatuslikku avatud online-kursust. MOOC kursus on veebipõhine õppimisprogramm, mis on kättesaadav kõigile huvilistele üle maailma, kes soovivad õppida konkreetsel teemal. MOOC kursused on tavaliselt tasuta, kuid mõned platvormid pakuvad ka tasulisi kursusi.

MOOC kursused on loodud erinevate teemade ja ainevaldkondade õpetamiseks ning neid pakutakse tavaliselt suuremates ülikoolides ja e-õppe platvormides nagu Coursera, edX ja Udacity. MOOC kursused on üles ehitatud loengutest, õppematerjalidest, praktilistest ülesannetest ja testidest. Kursused võivad olla nii iseseisvad moodulid kui ka suuremad kursused.

MOOC kursuste peamine eesmärk on pakkuda kvaliteetset haridust kõigile huvilistele üle maailma, sõltumata nende asukohast ja haridustasemest. MOOC kursuste kasutamine võimaldab õppijatel õppida oma tempos, individuaalselt ja sõltumata ajast ja kohast. MOOC kursuste läbimine võib anda ka tunnistuse või tõendi, mis kinnitab õppimist ja osalemist kursusel

MOOC kursuse komponendid

Kursuse lühikirjeldus ja tutvustav video (1min)

Kursuse programm ja õpiväljundid

Juhend kursuse läbimiseks

Kasutatud kirjandus ja allikad (lingid)

Kirjalikud materjalid ja esitlused (min 5 kirjalikku materjali + 5 esitlust 1 EAP kohta. 

Testid (min 1 test 1 EAP kohta; soovitavalt 5 tagasiside testi 1 EAP kohta, so 1 tagasiside test päevas)

Õppevideod (min 1 video päevas, so 5 videot 1 EAP kohta

Foorumid (soovitavalt 1 arutelu nädalas)

Arvestus/eksam (soovitavalt mittehindeline arvestus, 25 – 30 valikvastustega küsimust ajalise piiranguga 25 min. Hindeline eksam soovitavalt ülikoolis või eksamikeskuses (näiteks partnerülikool/koostööpartner

Linkide kogu soovitavaks lugemiseks & vaatamiseks

Tegevused MOOC kursuse loomiseks

Kursuse programmi & ülevaate koostamine (sisu, õpiväljundid metoodika, kirjalikud tööd, testid, tagasiside, teadmiste kontrollimine, ajakava, allikad, lingid)

Kursuse kirjalike materjalide ja esitluste koostamine

Ülesannete ja testide koostamine

Illustreerivate fotomaterjalide otsimine

Kursuse ülesehituse disainimine

Õppevideode salvestamine

Katteplaanide ja illustratsioonide tegemine

Õppevideode monteerimine & konverteerimine

Kursust tutvustava ülevaatevideo ettevalmistamine ja salvestamine

Kursuse materjalide laadimine MOOC platvormile

Kursuse visuaali disainimine (fotod, graafika, jt illustratsioonid)

Stuudio rent, transport, side 

Hinnapaketid

Lihtne e-kursus

Luuakse valmis õppematerjalidest
al 420 €
 • Eesmärkide ja õpiväljundite sõnastamine
 • Struktuuri loomine
 • Õppekeskkonna valimine
 • Õppematerjali sisestamine ja kujundamine
 • Kursuse testimine ja juurutamine

Interaktiivne e-kursus

Luukase õpieesmärkidest lähtuvalt
al 840 €
 • Eesmärkide ja õpiväljundite sõnastamine
 • Struktuuri loomine
 • Õppekeskkonna valimine
 • Õppematerjali koostamine
 • Illustratsioonide valimine
 • Õppevideode loomine (täiendava tasu eest)
 • Harjutuste ja testide koostamine
 • Õppematerjali sisestamine
 • Kursuse testimine ja juurutamine

MOOC kursus

100% on-line e-kursus - 1 EAP
al 3800 €
 • Sihtgrupi määratlemine
 • Eesmärkide ja õpiväljundite sõnastamine
 • Programmi koostamine
 • Kursuse disainimine
 • Õppematerjalide koostamine
 • Illustratsioonide loomine
 • Õppevideode salvestamine
 • Praktiliste tegevuste ja testide koostamine
 • Kursuse juhendi koostamine
 • Õppematerjali sisestamine
 • Kursuse testimine ja juurutamine
 • 24/7 Tugiteenus