Hindame KVALITEETI

E-kursuse kvaliteedikontroll

Enne kursuse õppijatele edastamist tuleb kindlasti kursus üle vaadata ja veenduda, et see on veatu.

Võimalusel tuleb paluda kursust testida ekspertidel või 3-4-l sihtrühma kuuluval inimesel. Reeglina märkab üks testija 30 – 35% vigadest või vajalikest parendustest. 3 – 4 testijat tuvastavad enamuse muudatusi või parendusi vajavatest tegevustest.

Kursuse sisu

Kas kursus vastab sihtrühma tasemele ja vajadustele?

Kas õpieesmärgid ja õppijakesksed õpiväljundid on selgelt sõnastatud?

Kas õpieesmärgid on mõõdetavad?

Kas kursuse sisu vastab õpiväljunditele?

Kas kogu e-kursuse sisu on vajalik õpieesmärkide/õpiväljundite saavutamiseks?

Kas kursuse õppematerjalid ja õppetegevused vastavad kursuse mahule? Kas on midagi, mida saaks välja võtta? Kas midagi on puudu?

Kas õppijatele on esitatud hindamise ja tagasisidestamise põhimõtted?

Kas kursuse kavandamisel on arvestatud terviklikkuse põhimõtet nii, et veebikeskkonnas kajastub õppeprotsess ühtse tervikuna?

Kas kursus on hästi struktureeritud? Kas kursus järgib loogilist järjekorda?

Kas kõiki fakte on kontrollitud ja neile on viidatud?

Kas õppematerjalide esitamisel kasutatakse sobivaid meediume (tekst, pildid, animatsioonid, audio, video jm)?

Kas lisatud meediumid kajastavad täpselt kursuse materjali?

Kas näited ja/või stsenaariumid kajastavad reaalset konteksti täpselt?

Kas õppematerjalid vastavad digitaalsete õppematerjalide loomise headele tavadele?

Kas õppematerjalide koostamisel on järgitud teiste autorite teoste kasutustingimusi? Kas autoritele on viidatud?

Kas kursuse materjalide edastamisviis vastab õppijate tehnilistele võimalustele?

Kas kursus on kasutatav enamlevinud nutiseadmetega?

Kas kursus on tehniliselt töökorras (lingid avanevad, vajalikud vahendid on töökorras, viidatud kirjandus on kättesaadav jne)

Kas õpijuhend on arusaadav ja selgelt sõnastatud?

Kas testide küsimused on suunatud kursuse eesmärkidele/õpiväljundite omandamisele?

Kas testide küsimused on selgelt sõnastatud?

Kas kõik testide valikvastused on usutavad (isegi valed vastused)?

Tekstide toimetamine

Enamuse e-kursuste olulise osa moodustavad tekstid. Grammatika- ja õigekirjavead mitte ainult segavad keskendumist, vaid moonutavad sageli ka põhisõnumeid.

Millele tuleks teksti toimetamisel eelkõige tähelepanu pöörata?

Kas on grammatilisi- või õigekirjavigu?

Kas kasutate kirjavahemärke ja suurtähti õigesti?

Kas pealkirjad ja alapealkirjad edastavad selgelt teksti sisu?

Kas tekstidel on juhtlõigud (ingl k lead)

Kas tekst on liigendatud?

Kas tekstis on pikki lauseid lauseid, mida saaks jagada lühemateks ja sisutihedamateks lauseteks?

Kas kasutate läbivalt sama pöördumist (näiteks “mina” või “sina”?)

Kas on selliseid ülivõrdeid nagu “kõrge kvaliteet” või “suurepärane”, mida võiksite välja jätta?

Kas on mõni žargoon, mida peaksite välja võtma või selgitama?

Vt ka: Hendrek Kraavi “Kuidas kirjutada veebitekste?” 

Kujundus

Kursuse ülesehitus ja kujundus on esimene asi, mida õppijad märkavad. Kui soovite, et nad kursusele tähelepanupööraksid, on oluline, et nende esmamulje oleks hea.

Kas disain järgib brändijuhiseid (kui see on kohaldatav)?

Kas disain täiendab teemat?

Kas disain on kogu kursuse jooksul ühtne?

Kas objektid on joondatud nii, nagu nad peaksid olema?

Kas kõik pildid on sarnase stiili ja kvaliteediga?

Kas pildid ja illustratsioonid on tähendusrikkad? Või on need lihtsalt dekoratiivsed?

Kas kindlaid fonte kasutatakse pidevalt (tüüp ja suurus)?

Kas ekraanipildid ei sisalda isiklikku teavet?

Kas kõik nupud ja hüperlingid näevad välja ja käituvad samamoodi (näiteks kui ühel nupul on hõljutusolekufunktsioon lisatud?), nii et õppijad mõistavad, et neid saab klõpsata?

Funktsionaalsus

Kui kursusele on lisatud nuppe ja linke, siis tuleb kontrollida, et kõik töötab. Läbige kurssus algusest lõpuni ja klõpsake kõiki nuppe.

Veenduge, et viimasel slaidil poleks nuppu “Edasi”.

Kas pääsete menüüst ligi oma kursuse kõikidele osadele?

Kas kõik pealkirjad on õiged?

Kas kõik on õiges järjekorras?

Kas kõigil heli või videoga slaididel on otsinguriba?

Kas otsinguriba lõpeb heli või video lõpus? Või ulatub see sellest palju kaugemale?

Kas animatsioonid on heliga sünkroonitud?

Kas kõik animatsioonid ilmuvad ja kaovad ootuspäraselt

Kas videod esitatakse lõpuni?

Kas pildi ja heli kvaliteet on kõrge?

Kas õpijuhised olid piisavalt selged?

Kas teadsite alati, kus klõpsata või tundsite mõnikord end eksinud ja ebakindlalt?

+372 5057718

Email: iedu@iedu.ee